Home

Eerste Bestuursrapportage 2023

Er is vastgelegd in de Financiële Verordening om enkel op de financiële en beleidsmatige afwijkingen te rapporteren in de eerste Bestuursrapportage 2023. Dit betreffen enkel afwijkingen op het begrotingsjaar 2023. De structurele afwijkingen vanaf 2023 worden meegenomen in de Kadernota 2024.

Per programma worden de afwijkingen toegelicht. Eerst worden alle financiële afwijkingen per programma genoemd. Alle getallen zijn x € 1.000 en een negatief getal is een nadeel. Vervolgens worden per programma de beleidsinhoudelijke afwijkingen opgesomd. In onderstaande tabel vindt u de samenvatting van de financiële afwijkingen.

2023

Begrotingssaldo 2023

4.582

Nadien genomen besluiten:

Verruiming kwijtscheldingsbeleid 2023 en verder

-70

Extra subsidie RTV 2023

-150

Budget fietsenstalling

-45

Resultaat Eerste Bestuursrapportage 2023

4.317

Financiële afwijkingen

2023

Programma 1. Bestuurlijk en Ondersteunend

806

Programma 2. Levendig, Leefbaar en Veilig

50

Programma 3. Groen, Duurzaam en Ruimtelijk

-625

Programma 4. Gezond, Sociaal en Zorgzaam

-473

Programma 5. Lerend en Ondernemend

141

Programma 6. Bouwend en Bereikbaar

0

Algemene Dekkingsmiddelen

-1.518

Overhead

-239

Totaal afwijkingen Eerste Bestuursrapportage 2023

-1.858

Verzamelwijziging
Voorheen was het gebruikelijk om met een zogenaamde verzamelwijziging de budgettair neutrale technische wijzigingen te verwerken. Met de vastgestelde nieuwe Financiële Verordening doen we dit niet meer afzonderlijk, maar in de bestuursrapportages. Dit betreft technische wijzigingen, die niet van invloed zijn op het resultaat.

Energielasten
Op dit moment is er voor 2023 nog niet voldoende beeld van de verwachte energielasten voor gemeente Dordrecht. Voor de Tweede Bestuursrapportage 2023 wordt dit in beeld gebracht en kunnen mogelijke tegenvallers worden verrekend met de hiervoor bestemde stelpost.

Investeringskredieten
Bij de jaarrekening 2022 was de omvang van de overheveling van kredieten naar 2023 fors. In de aanloop naar de Begroting 2024 zal een beoordeling van de lopende en meerjarig geplande kredieten worden uitgevoerd. Daarbij kijken we naar de uitvoerbaarheid (realisme, capaciteit) en onderbouwing, omdat als gevolg van loon- en prijsstijgingen de kredieten mogelijk niet meer toereikend zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01