Home

Perspectief Kadernota 2024

In de Jaarstukken 2022 is de laatste stand van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio opgenomen.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2022 (Jaarstukken 2022)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve (incl. netto rekeningresultaat 2022)

18,3

30,9

Reserve Grondbedrijf

17,3

Post onvoorzien

0

35,6

30,9

1,2

De weerstandsratio komt bij de Jaarstukken 2022 uit op een stand van 1,2. Dat is iets boven de met de raad afgesproken normratio. Deze stand is een verlaging ten opzichte van de stand uit de Begroting 2023. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere stand van de reserve Grondbedrijf vanwege benodigde ophoging van verliesvoorzieningen van o.a. Stadswerven. Tegelijkertijd heeft er zich een ophoging voorgedaan van bestaande risico's voor WOZ-bezwaren, Jeugdhulp en Cybercriminaliteit. Het risico van stijgende, c.q. hoog blijvende energietarieven is geminimaliseerd, maar weegt niet op tegen de stijging van voornoemde risico's.

Ontwikkeling Algemene reserve
Binnen de algemene reserves zijn er diverse ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de stand muteert. De verwachting van het weerstandsvermogen per 1 januari 2024 wijkt op de onderdelen Algemene reserve en reserve Grondbedrijf af.

De Algemene reserve kent bij de Jaarstukken 2022 (na rekeningresultaat en na resultaatbestemmingen) een stand van € 18,3 miljoen en zakt in 2023 terug naar € 13,4 miljoen wat wordt veroorzaakt door incidentele dekking van € 4,9 miljoen van diverse voorstellen in deze kadernota .

Ontwikkeling reserve Grondbedrijf
De ontwikkeling van de reserve Grondbedrijf in 2023 is gebaseerd op winstnemingen zoals begroot in de voorlopige prognose Grondbedrijf 2023. Na de afboeking op diverse grondexploitaties in 2022 is het saldo van de reserve Grondbedrijf beperkt (€ 6 miljoen). Dit terwijl de grondexploitaties, mede als gevolg van de spanning op de woningmarkt en de oplopende hypotheekrente, extra onder druk staan. Daarom is bij de Jaarstukken 2022 voorgesteld de reserve Grondbedrijf aan te vullen met € 15 miljoen. Hiermee komt de reserve weer meer op niveau. Dit geeft de mogelijkheid om in de toekomst ook verlieslatende grondexploitaties te openen en onze groeiambities waar te maken.

Nieuwe inschatting ratio bij kadernota
De weerstandsratio komt bij deze kadernota uit op een stand van 1,1 per 1-1-2024, echter hierbij dient wel een belangrijke nuancering gemaakt te worden.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2024 (Kadernota 2024)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (na dekking KN2024)

13,4

30,9

Reserve Grondbedrijf

21

Post onvoorzien

0,4

34,8

30,9

1,1

De verwachting is dat binnen afzienbare tijd nieuwe verlieslatende grondexploitaites geopend gaan worden. De ontwikkeling Spuiboulevard is daar de grootste van. Afhankelijk van de woningbouwprogrammering kan het tekort op deze ontwikkeling oplopen tot € 15 miljoen. Zolang hierover geen besluit is genomen, blijft het bedrag onderdeel van het weerstandsvermogen en wijzigt de weerstandsratio niet. Zodra de raad echter positief besluit en de onttrekking een feit wordt, valt de weerstandsratio terug onder een waarde van 1,0. Afspraak met de raad is dat er dan bij de Begroting 2024 inzicht wordt geboden in de wijze waarop de ratio weer richting de 1,0 wordt gebracht.

De berekeningen van de ratio kennen steeds een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Zo spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen. Te denken valt hierbij aan te nemen besluiten en verwachtingen omtrent:

  • de blijvende financiële druk op de exploitatie (zie ook strategische inleiding ),
  • de winstpotentie op diverse grondexploitaties vanuit het Grondbedrijf de komende jaren,
  • het structureel sluitend krijgen en houden van de meerjarenbegroting 2024-2027.
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01