Eerste Bestuursrapportage 2023

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

Voortgang op beleid

We werken aan een toolbox voor (burger)participatie met het oog op de Omgevingswet (activiteit behorend bij doelstelling 1).
Wat doen we in 2023?
De toolbox bestaat uit een dynamische website die - samen met de Handreiking Participatiebeleid met het oog op de Omgevingswet - initiatiefnemers en aanvragers van een omgevingsvergunning moet stimuleren om participatie te organiseren. De toolbox is ook beschikbaar voor gemeentelijke initiatieven, projecten en omgevingsplannen en heeft dan als doel om zowel te inspireren als te komen tot betere participatie.

Bezoekers van de toolbox vinden er voorbeelden van participatie instrumenten en ‘best practices’. In 2021 is een toolbox ontwikkeld en in 2022 is hiermee geoefend. Eind 2022 stellen we de toolbox online beschikbaar. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet medio 2023 wordt de toolbox waar nodig verbeterd of uitgebreid.

Toelichting beleidsafwijking
In maart 2023 is bekend geworden dat de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treedt. In 2022 is een toolbox ontwikkeld. Deze wordt in 2023 online beschikbaar gemaakt en getest. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 wordt de toolbox waar nodig verbeterd of uitgebreid.

We monitoren en evalueren het Beleidskader Participatie 1.0 in het kader van de Omgevingswet (activiteit behorend bij doelstelling 1).
Wat doen we in 2023?
Monitoring en evaluatie van het Participatiebeleid en naar aanleiding daarvan regelmatige actualisaties van het beleid, alsmede van de lijst buitenplanse activiteiten, vinden we belangrijk. Het beleidskader wordt een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. In 2023 gaan de Omgevingswet en het daarbij behorende beleidskader in werking.

Toelichting beleidsafwijking
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2024. Monitoring en evaluatie van het beleid schuiven mee: deze vinden een jaar na inwerkingtreding plaats.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01