Home

Perspectief Kadernota 2024

De stand van de Begroting 2023 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kadernota 2024 leidt tot het volgende meerjarenbeeld:

Bedragen × € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Eindsaldo Begroting 2023

€ 4.582

€ 8.761

€ 10.036

€ 12.957-

€ 24.200-

Besluitvorming 2023

€ 265-

€ 70-

€ 70-

€ 70-

€ 70-

Startpositie meerjarenraming 2023-2027

€ 4.317

€ 8.691

€ 9.966

€ 13.027-

€ 24.270-

Ontwikkelingen

€ 2.570

€ 4.815

€ 840

€ 340

€ 10-

Indexaties

€ 3.200-

€ 5.705-

€ 6.821-

€ 6.726-

€ 6.375-

Knelpunten

€ 7.750-

€ 13.645-

€ 14.490-

€ 14.540-

€ 14.320-

Dekkingsmaatregelen

€ 2.180

€ 6.890

€ 6.990

€ 6.930

€ 15.900

Beleidswensen

€ -

€ 900-

€ 1.150-

€ 1.000-

€ 1.000-

Kadernota 2024

€ 1.883-

€ 146

€ 4.665-

€ 28.023-

€ 30.075-

Het bijgestelde resultaat laat in 2023 en na 2024 tekorten zien. Echter voor bepaling van het structurele begrotingsresultaat worden incidentele posten geëlimineerd. De incidentele posten betreffen de bijstellingen uit de Begroting 2023, bijstellingen uit de Eerste Bestuursrapportage 2023, meerkosten WOZ-bezwaren, kosten bouwarchief, voorbereiden inhuizen Huis van Stad en Regio, doorontwikkeling Biesboschcentrum en de kosten van organisatieontwikkeling.

Bedragen × € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Kadernota 2024

€ 1.883-

€ 146

€ 4.665-

€ 28.023-

€ 30.075-

Correctie incidentele baten en lasten

€ 5.737

€ 1.560

€ 1.000

€ 1.430

€ 6.834

Structureel saldo 2024 - INDICATIEF

€ 3.854

€ 1.706

€ 3.665-

€ 26.593-

€ 23.241-

Na correctie ontstaat voor zowel 2023 als 2024 een (groter) positief resultaat. De jaren na 2024 blijven een structureel tekort geven. Vanuit dit meerjarenbeeld zal gewerkt gaan worden aan het opbouwen van de Begroting 2024 en zal, samen met de gemeenteraad, een zorgvuldig proces worden opgestart om bij de Kadernota 2025 tot een voorstel voor een gezonde financiële huishouding te kunnen komen.

In de Begroting 2024 zal het effect van de Meicirculaire 2023 en de besluitvorming bij de diverse verbonden partijen verwerkt zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01