Home

Mutaties Kadernota 2024

Na de 'reguliere' onderdelen van de Kadernota 2024 resteert er zowel in 2024 als meerjarig een (fors oplopend) tekort. Om dit tekort in 2024 en verder op te vangen, worden diverse generieke dekkingsmaatregelen voorgesteld.

Bedragen × € 1.000

Dekkingsmaatregelen

2023

2024

2025

2026

2027

1. Gemeentefonds

€ 2.080

€ 4.240

€ 4.240

€ 4.180

€ 13.150

2. Onroerendzaakbelasting

€ -

€ 800

€ 800

€ 800

€ 800

3. Logiesheffing

€ -

€ 750

€ 850

€ 850

€ 850

4. Overige dekkingsmaatregelen

€ 100

€ 1.100

€ 1.100

€ 1.100

€ 1.100

Totaal dekkingsmaatregelen

€ 2.180

€ 6.890

€ 6.990

€ 6.930

€ 15.900

1. Gemeentefonds
Correctie accres (WOZ)
In het rekenmodel bij de septembercirculaire is gerekend met een stijging van de OZB waarde woningen (eigenaren) van 2022 op 2023 van circa 30%. Door een fout in de berekeningen van het ministerie is deze stijging een factor 2 te hoog geraamd, dat heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor. Deze fout is door het Rijk gecorrigeerd in de Decembercirculaire 2022.

Prijscompensatie Rijk meicirculaire
De begroting van de gemeente is opgebouwd in constante prijzen. Dit betekent dat in de begroting het budget voor 2024 en latere jaren niet is verhoogd voor inflatie. In het onderdeel 'Indexaties' worden de lasten en de baten verhoogd met inflatiepercentages. Hetzelfde moet gebeuren voor de opbrengst van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op basis van informatie uit de Meicirculaire 2022 is voor de jaarschijf 2023 (en verder) gerekend met 6,3% (CPI-index CEP-maart 2022). In de tussentijd zijn de verwachtingen ten aanzien van de CPI-index toegenomen naar 7,4% (CPI-index CEP-maart 2023). De verwachting is dat dit zijn (positieve) doorvertaling vindt in de Meicirculaire 2023. Er is daarom een positieve reeks opgenomen van structureel € 3,7 miljoen als inschatting van de ruimte die ontstaat in de Meicirculaire 2023 voor inflatiecorrectie voor het jaar 2024. Daarnaast is vanaf 2027 rekening gehouden met het gemeentelijk aandeel van naar verwachting € 9 miljoen in de toegezegde € 1 miljard vanuit het Rijk.

Verwachte nabetaling Rijk inflatie 2022
Naast deze aanpassing is door het Rijk in de Najaarsnota 2022 een aankondiging gedaan van een extra prijsbijstelling van € 300 miljoen voor de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. In deze BPN is gerekend met een macro accres van € 127 miljoen (aangepaste verwachting Voorjaarsnota Rijk) wat voor Dordrecht neerkomt op structureel € 970.000. Echter over deze compensatie bestaat nog geen 100% zekerheid. Pas in de Meicirculaire 2023 zien we hiervan het definitieve resultaat.

2. Onroerendzaakbelasting
Als de stad groeit nemen de inkomsten en de uitgaven ook toe. De lastenstijging wordt veelal apart zichtbaar in de Kadernota als areaaluitbreiding onderhoud openbare ruimte of toename gebruik van regelingen in het sociaal domein via bijdrage aan GR-en (bijstand, minimabeleid, jeugdzorg etc.). Door toevoeging van woningen en bedrijfsgebouwen (niet-woningen) kan de gemeente, los van tariefswijzigingen, vanaf 2024 ook meer belastinginkomsten verwachten. Deze hogere belastingopbrengst leidt dus niet tot lastenverzwaring, maar is puur het gevolg van meer belastingplichtigen. De toename komt vooral door de realisatie van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV en nieuw gevestigde bedrijven. Hieruit blijkt dat de eerder ingezette weg van blijvend investeren in de groei van de stad zijn vruchten begint af te werpen.

3. Logiesheffing
Enkele jaren geleden is de logiesheffing ingevoerd met een tarief van € 2,00 p.p.p.n. voor accommodaties en € 0,75 p.p.p.n. voor staan- en ligplaatsen. De belastingopbrengst wordt gebruikt als financieringsbron voor inzet op toerisme, evenementen, binnenstad en de Biesbosch.
Omdat wij onverminderd op deze activiteiten willen inzetten en de tarieven in vergelijking met andere steden laag zijn, stellen wij voor de heffing te verhogen tot € 3,50 euro p.p.p.n. en € 1,00 p.p.p.n. Daarmee komt het op gelijk niveau met het huidige landelijk gewogen gemiddelde tarief van alle gemeenten die toeristenbelasting heffen (€ 3,48 euro).
Daarnaast zien we een stijging van het aantal overnachtingen in Dordrecht. Totaal een verwachte hogere inkomst van € 750.000 in 2024. Dit zal door groei van het aantal hotelkamers in de stad in 2025 toenemen tot€ 850.000.

4. Overige dekkingsmaatregelen
Inzetten van nieuwe cofinanciering op bestaande activiteiten
De algemene uitkering neemt af en we zien dat de gemeente in toenemende mate afhankelijk is van tijdelijke financieringsbronnen van het Rijk. Veel van deze regelingen richten zich op taken die de gemeente al uitvoerde, soms op eigen kosten en soms vanuit andere (tijdelijke) regelingen. Daarnaast zijn ook van andere overheden subsidies ontvangen, De afgelopen jaren is voor tientallen miljoenen euro's per jaar extra/incidentele cofinanciering ontvangen variërend van € 13 miljoen tot € 61 miljoen per jaar. Wel zitten er voorwaarden en verplichtingen aan de inzet van deze middelen, waarbij het niet altijd mogelijk is de middelen in te zetten voor ambtelijke capaciteit. Deze programma's en projecten komen tenslotte zonder ambtelijke inzet niet tot stand, waardoor mogelijk overlap tussen bestaande kosten en regelingen ontstaat. Het uitgangspunt is en blijft hierbij deze middelen optimaal te laten renderen. In deze kadernota is vooralsnog gerekend met € 1 miljoen aan toe te rekenen inzet. Zoals gezegd gaan we dit verder in kaart brengen op weg naar de Begroting 2024. Bij het opstellen van de begroting zullen we afhankelijk van de voorwaarden die geldverstrekkers stellen een uitwerking geven van dit bedrag.

Vrijval stelposten Algemene uitkering
In het verleden is vanuit het Rijk extra geld beschikbaar gesteld via de circulaires van de algemene uitkering voor kinderopvang en deze zijn opgenomen in de begroting als stelpost. Op dit moment is er geen concrete noodzaak om deze middelen in te zetten en kunnen deze vrijvallen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01