Home

Mutaties Kadernota 2024

Naast de mutaties als gevolg van ontwikkelingen, indexeringen en knelpunten zijn er ook beleidswensen naar voren gekomen. De volgende beleidswensen worden ter besluitvorming voorgelegd.

Bedragen × € 1.000

Beleidswensen

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Cultuur

€ -

€ 200-

€ 300-

€ 300-

€ 300-

2.

Evenementen

€ -

€ 550-

€ 550-

€ 550-

€ 550-

3.

Doorontwikkeling Biesboschcentrum

€ -

€ 150-

€ 150-

€ -

€ -

4.

Opgave Human capital

€ -

€ 250-

€ 250-

€ 250-

€ -

dekking Opgave Human capital

€ -

€ 250

€ 250

€ 250

€ -

5.

Wantij-West (gebiedsontwikkeling)

€ 270-

€ 270-

€ -

€ -

€ -

dekking Wantij-West (gebiedsontwikkeling) uit AR

€ 270

€ 270

€ -

€ -

€ -

6.

Wantij-West uitvoering 1e fase

€ -

€ -

€ 150-

€ 150-

€ 150-

Totaal beleidswensen

€ -

€ 900-

€ 1.150-

€ 1.000-

€ 1.000-

1. Cultuur
Om te zorgen dat cultuur een sterk punt van Dordrecht blijft en haar belangrijke waarde voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad, als ook de verbinding met zorg en welzijn en talentontwikkeling kan vasthouden, is extra financiële ondersteuning nodig.
Prijsstijgingen, achterblijvende bezoekersaantallen en teruggang in ledenaantallen bij amateurkunst raken momenteel de culturele sector. Er zijn nog wel incidentele middelen beschikbaar, onder andere uit het crisis-en herstelfonds en rijksmiddelen corona, maar noodzakelijke structurele dekking ontbreekt. Niet alle kosten zijn op te vangen uit hogere inkomsten van bezoekers. Organisaties die de exploitatie niet sluitend krijgen zonder aanpassen van de huidige programmering zijn Kunstmin, Nationaal Onderwijs Museum, Bachfestival en de Dordtse Jazz Sociëteit. Voor Pictura, Muziektheater Hollands Diep en Broedplaats DOOR zijn in 2020 bij de cultuurnota tot en met 2024 eenmalig extra budgetten vrijgemaakt en geldt daarna hetzelfde. Voorgesteld wordt om in afwachting van de cultuurnota 2024 het budget voor cultuur te verhogen met € 200.000 om een deel van de kostenstijgingen op te kunnen vangen. De jaren erop stellen we 300.000 euro beschikbaar om de noodzakelijke financiële ruimte te bieden voor de programmering.

2. Evenementen
Dordrecht heeft een lange traditie als evenementenstad wat een belangrijke bijdrage levert aan de levendigheid en saamhorigheid in de stad. In het Politiek akkoord is de ambitie uitgesproken dat Dordrecht een toonaangevende evenementenstad moet blijven, dat er bij een actualisering van het beleid ook ruimte komt voor nieuwe thema’s die de eigenheid van Dordrecht uitlichten en organisatoren en partijen in de stad worden uitgedaagd om meer samen te werken. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de startnotitie ‘herijking van de ambities, doelen en beleid voor evenementen in Dordrecht’ vastgesteld. In het derde kwartaal van 2023 zal het nieuwe evenementenbeleid 2024-2030 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Door forse prijsstijgingen heeft de evenementensector het moeilijk. In 2022 en 2023 is het alleen door de incidentele bijdragen uit het crisis- en herstelfonds mogelijk geweest om continuïteit te blijven bieden op toonaangevende evenementen die de gemeenteraad als ‘specials’ heeft gekwalificeerd (zoals Big Rivers, Wantijpop en Dordt in Stoom) en op de 'kleine evenementen'. Daar wordt nu meerjarig budget voor geraamd.

Daarnaast is sprake van een toegenomen complexiteit door nieuwe eisen op het gebied van veiligheid, stikstof, duurzaamheid, Omgevingswet en de Wet Natuurbescherming. Om te kunnen blijven bieden wat we hebben en de samenwerking tussen partijen rond evenementen te kunnen stimuleren, is professionalisering van de gemeentelijke evenementenaanpak, meer ondersteuningscapaciteit en begeleiding van en kennisdeling richting (vrijwillige) organisatoren nodig.

Door het inbestedingsbudget van Dordrecht Marketing & Partners volgend jaar niet te indexeren en aanvullend een herijkingstraject te doorlopen, zal € 100.000 van het voor evenementen benodigde aanvullende budget van € 650.000 worden gefinancierd. Hiermee kan innovatie en de doorontwikkeling naar een evenement rond een nieuw voor Dordrecht dragend thema (zoals rond water), worden gefinancierd.

3. Doorontwikkeling Biesbosch
Het Biesboschcentrum en het daar omliggende gebied is dé plek voor de Dordtenaar om in de zomer te recreëren en het Nationaal Park De Biesbosch te beleven. Er liggen veel kansen in dit gebied die aandacht verdienen zoals het verbeteren van voorzieningen voor wandelen, fietsen en varen. We vragen de financiële middelen om in kaart te brengen welke mogelijkheden aanvullende activiteiten dit gebied nodig heeft om aan de toekomstige behoefte van onze stad te voldoen.
Verwachting is dat de toekomstige exploitatie jaarlijks om en nabij de € 0,5 miljoen gaat bedragen. Het onderzoek dient deze inschatting concreter te maken.

4. Opgave Human capital
Als een van de prioriteiten uit het Politiek akkoord 2022-2026 zijn vorig jaar de voorbereidingen gestart voor het opzetten van de nieuwe opgave Human capital & arbeidsmarkt. De opgave slaat de brug tussen economisch en sociaal arbeidsmarktbeleid naar een sociaaleconomisch uitvoeringsprogramma voor alle Dordtenaren en ondernemers.

Het beter benutten, vergroten en behouden van het arbeidspotentieel van de Dordtse beroepsbevolking. Hierdoor verbeteren we het ondernemersklimaat. Tegelijk verwachten we wederkerigheid van ondernemers door een maatschappelijke bijdrage aan de stad te leveren en banen met perspectief voor inwoners te bieden die passen bij hun skills en talenten.

Het fundament van de opgave bestaat deels uit bestaande geldstromen, zoals ‘Glansrijke toekomst voor de Dordtse jeugd’ en ‘Ruimte voor banen’ uit de Agenda 2030. De extra middelen zijn nodig voor een bijdrage aan St. MBO € 100.000 en voor nieuwe Dordtse initiatieven gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma voor het bereiken, vergroten en behouden van onbenut arbeidspotentieel wordt € 150.000 gevraagd. Voorgesteld wordt de bijdrage aan de St. MBO te dekken uit Agenda 2030 'Ruimte voor banen' en nieuwe Dordtse initiatieven te dekken uit Agenda 2030 'Glansrijke toekomst'.

5. Wantij-West (gebiedsontwikkeling)
Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad het Ontwikkelplan Wantij-West vastgesteld. Een gebiedsontwikkeling die erop gericht is om van Wantij-West een gebied te maken voor alle Dordtenaren, dat openbaar, groen en toegankelijk is en waarbij de beleving van het water voorop staat, evenals dynamiek en het multifunctioneel gebruik. Kortom, een levendig 'waterplein'. In het ontwikkelplan is aangegeven dat voor de uitvoeringsfase nog diverse vervolgonderzoeken en gesprekken met derden en belanghebbenden nodig zijn, maar dat er ook enkele kleinere en relatief snel te realiseren onderdelen zijn.
Voor projectleiding, nadere onderzoeken en gesprekken met derden en belanghebbenden, de kosten voor begeleiding van Stichting Beeld Hanneken van Dordt en voor het opstellen van een uitvoeringsplan inclusief fasering en een uitwerking van enkele eerste, snel te realiseren onderdelen is voor zowel 2023 als 2024 een budget van € 270.000 nodig. 
Voorgesteld wordt deze incidentele onderzoeks- en voorbereidingskosten te dekken uit de Algemene reserve.

6. Wantij-West uitvoering eerste fase
In het ontwikkelplan is de eerste globale raming van de totale kosten voor de uitvoering van (de meeste onderdelen van) het ontwikkelplan opgenomen: € 10 tot € 15 miljoen. Voor de realisatie van de eerste fase van het Ontwikkelplan Wantij-West is nu budget opgenomen voor onder andere de kapitaallasten van de benodigde investeringen. In deze fase zal de focus liggen op realisatie van enkele onderdelen van het wandelrondje Wantij, (drijvend) groen, het stadsstrand en voorzieningen voor watertoerisme. Sommige onderdelen zullen (deels) worden bekostigd uit bestaande budgetten, bijvoorbeeld bij samenhang zoals met het Groenplan Stadswerven. Voor de ontwikkeling van de west kant van het ontwikkelplan, waaronder de korte en lange wantijkade, zal worden onderzocht hoe de commerciële gebruikers zoals Rivercruises bij kunnen dragen in de kosten. En er zal een verkenning plaatsvinden naar andere potentiële co-financiers voor deze ontwikkeling.

De kosten rondom herinrichting van het Energieplein, verplaatsing van de parkeergarage, ‘landtong’ en ‘de Vlij’ zijn in dit budget niet meegenomen in verband met de fasering en de verwevenheid met de gebiedsontwikkeling en de grex Stadswerven en Energiekade. Ook zijn hierin geen eventuele kosten rondom het Beeld van Hanneke van Dordt in verwerkt omdat hier nog vervolgonderzoeken en gesprekken nodig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01