Home

Inleiding

De voordelige begrotingssaldi 2024 en 2025 lopen terug en slaan, als we geen maatregelen nemen, om in een tekort. Vanaf 2024 is er een overschot van € 146.000 dat vanaf 2025 omslaat in een tekort oplopend naar € 30 miljoen in 2027 (was € 22 miljoen negatief). Begrotingsjaar 2024 laat dus nog wel een kleine plus zien.
De effecten van de Meicirculaire 2023 konden in deze stand nog niet worden meegenomen, omdat deze circulaire pas eind mei beschikbaar is gekomen. Vooruitlopend daarop is wel op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk een eerste indicatie van de bijstelling van de algemene uitkering in de cijfers meegenomen. Van de toegezegde € 1 miljard vanaf 2027 is, vooruitlopend op de Meicirculaire 2023 een eerste inschatting opgenomen in deze cijfers (€ 9 miljoen voor Dordrecht). Het Rijk heeft eerder aangegeven de begrotingsjaren na hun regeerperiode aan een nieuw kabinet over te laten en dat veroorzaakt forse tekorten in de gemeentelijke begroting.

Meerjarenbegroting
De stand van de Begroting 2023 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kadernota 2024 leidt tot het volgende voorlopige meerjarenbeeld:

Bedragen × € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Eindsaldo Begroting 2023

€ 4.582

€ 8.761

€ 10.036

€ 12.957-

€ 24.200-

Besluitvorming 2023

€ 265-

€ 70-

€ 70-

€ 70-

€ 70-

Startpositie meerjarenraming 2023-2027

€ 4.317

€ 8.691

€ 9.966

€ 13.027-

€ 24.270-

Ontwikkelingen

€ 2.570

€ 4.815

€ 840

€ 340

€ 10-

Indexaties

€ 3.200-

€ 5.705-

€ 6.821-

€ 6.726-

€ 6.375-

Knelpunten

€ 7.750-

€ 13.645-

€ 14.490-

€ 14.540-

€ 14.320-

Dekkingsmaatregelen

€ 2.180

€ 6.890

€ 6.990

€ 6.930

€ 15.900

Beleidswensen

€ -

€ 900-

€ 1.150-

€ 1.000-

€ 1.000-

Kadernota 2024

€ 1.883-

€ 146

€ 4.665-

€ 28.023-

€ 30.075-

Om begrotingsjaar 2024 sluitend te krijgen en de tekorten voor de volgende jaren nog enigszins te beperken, gaan we op een aantal onderdelen strakker begroten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: het beperkt toepassen van de inflatiecorrectie op uitgaven, de (verwachte) stijging van de formatie dekken uit de bestaande P-budgetten en het inzetten van nieuwe cofinanciering op bestaande activiteiten. Dit vergt voor deze onderdelen de komende jaren een actieve sturing en bewaking.

Provinciaal toezicht
Het saldo van de jaarschijven na 2024 is negatief. In het saldo zijn echter ook incidentele baten en lasten opgenomen, die niet structureel doorwerken. De provincie houdt bij het toezicht op de begroting voor haar oordeel echter het structurele saldo aan. Als we het begrotingssaldo corrigeren voor deze incidentele baten en lasten, dan ontstaat onderstaand beeld van het structurele begrotingssaldo.

Bedragen × € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Kadernota 2024

€ 1.883-

€ 146

€ 4.665-

€ 28.023-

€ 30.075-

Correctie incidentele baten en lasten

€ 5.737

€ 1.560

€ 1.000

€ 1.430

€ 6.834

Structureel saldo 2024 - INDICATIEF

€ 3.854

€ 1.706

€ 3.665-

€ 26.593-

€ 23.241-

De tabel laat zien dat het structurele begrotingssaldo na 2024 in alle jaarschijven, ondanks een positieve correctie op incidentele baten en lasten, negatief blijft. Voor het lopende begrotingsjaar 2023 resteert na correctie wel een positief structureel saldo.
Door begrotingsjaar 2024, zowel op totaal- als op structureel niveau, sluitend te maken en te houden, creëren we tijd. Dit geeft ons de ruimte om samen met de gemeenteraad een zorgvuldig proces in te richten en te doorlopen om zo bij de Kadernota 2025 tot een voorstel voor een gezonde financiële huishouding te kunnen komen. Daarbij zijn ombuigingen en bezuinigingen onvermijdelijk.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01