Eerste Bestuursrapportage 2023

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Voortgang op beleid

We ontwikkelen het gebied aan de zuidzijde rondom Station Dordrecht (activiteit behorend bij doelstelling 1).
Wat doen we in 2023?
In 2023 starten we met het verbeteren van de zuidelijke entree van het station Dordrecht centrum en de bouw van de fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht. De herinrichting van het Weizigtpark is dan reeds in gang gezet en wordt in 2023 verder uitgevoerd. Ook start de ontwikkelaar met de hernieuwbouw van de Thureborghlocatie. Dit betekent een uitbreiding van zo'n 300 sociale huurwoningen

Toelichting beleidsafwijking
De herinrichting van het Weizigtpark is in 2022 in gang gezet en wordt in 2023 verder uitgevoerd. In het kader van het verbeteren van de zuidelijke entree van het station Dordrecht centrum zijn een deel van de paden verbreed. Met de bouw van het entreegebouw/fietsenstalling aan de parkzijde van station Dordrecht wordt in de zomer van 2023 gestart, deze zal in 2024 worden opgeleverd en aansluitend wordt de laatste fase van het Weizigtpark, het plein bij het station, afgerond. De ontwikkelaar van Thureborgh vraagt in 2023 de omgevingsvergunning aan voor de hernieuwbouw van deze locatie. De aanvraag betreft een uitbreiding van zo'n 300 sociale huurwoningen voor studenten en jongeren. Deze woningen worden in 2025 opgeleverd.

We werken de visie voor de Dordwijkzone uit (activiteit behorend bij doelstelling 2).
Wat doen we in 2023?
Voor de Dordwijkzone is een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de verschillende activiteiten staan benoemd. In 2023 werken we aan verschillende deelprojecten uit deze agenda. Voor deelgebied Stevensweg-Schenkeldijk werken we aan een omgevingsplan. Tevens realiseren we in 2023 deelgebied Reewegpark

Toelichting beleidsafwijking
Met betrekking tot de Dordwijkzone is de ontwikkelvisie van Mecanoo uitgewerkt in een uitvoeringsagenda Stadspark Dordrecht met deelgebieden. In deze agenda is opgenomen welke producten en resultaten worden geleverd en wanneer de gemeenteraad aan zet is.  In mei 2023 is het Reewegpark gereed. En is er gestart met het deelgebied Stevensweg – Schenkeldijk. Het onderzoek naar mogelijke woningbouwlocaties aan de randen van het park is onderdeel van de verdichtingsstudie van de opgave Bouwende Stad.

We werken aan een actualisering van de Omgevingsvisie Dordrecht (activiteit behorend bij doelstelling 3).
Wat doen we in 2023?
De doelen in de vast te stellen Omgevingsvisie 2.0 fungeren als randvoorwaarden om te komen tot groei. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de Regionale EnergieStrategie, aangepast beleid en een nieuw Politiek Akkoord, vragen om aanscherping en waar nodig aanvulling van de Omgevingsvisie.

De leefomgeving staat onder druk, er zijn veel ontwikkelingen die een claim leggen op de beschikbare ruimte. Denk aan woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en de relatie met het buitengebied. We brengen demografische ontwikkelingen en het daarbij behorende niveau van voorzieningen in beeld via referentienormen. We voegen met 'de Staart' een nieuw gebied toe aan de omgevingsvisie.

We hebben geleerd van de totstandkoming van de eerste versie en passen deze lessen toe bij de actualisering. Ook hebben we inmiddels enige ervaring met de doorwerking van de Omgevingsvisie in de overige beleidsinstrumenten. Daardoor kunnen we beter inspelen op bijvoorbeeld de op te stellen Programma's. De 7 geformuleerde doelen blijven het uitgangspunt.

Toelichting beleidsafwijking
Aandachtspunt voor de voortgang is voldoende capaciteit voor de projectleiding, zowel voor de Omgevingsvisie als het onderdeel Visie op het buitengebied.

We stellen een mobiliteitsprogramma 2040 met daarin het STOMP principe vastgelegd (activiteit behorend bij doelstelling 4).
Wat doen we in 2022?
De doelen voor de bereikbare stad uit de omgevingsvisie werken we uit in een mobiliteitsprogramma 2040, zodat de transities - die passen bij een groeiende stad die klimaatneutraal en groen wil zijn - inzichtelijk en verankerd zijn. In het programma zullen we de ambities voor lopen, fietsen, deelmobiliteit, OV en autogebruik stadsbreed formuleren. En aangeven wat we in de periode 2022-2026 realiseren in het kader van de ambities voor 2040.

Toelichting beleidsafwijking
We starten dit jaar met het opstellen van het mobiliteitsplan 2040, o.a. met het vaststellen van een uitgangspuntennotitie voor dit plan. Het volledige plan zal in Q2 2024 gereed zijn.

We realiseren nieuwe fietsvoorzieningen en verbeteren looproutes (activiteit behorend bij doelstelling 4)
Wat doen we in 2023?
We starten in 2023 met de uitvoering van het nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets 2023-2026. De vaststelling ervan staat gepland voor eind 2022 en het bevat onder andere het fiets-parkeren in de binnenstad. De fietsenstalling aan de zuidzijde van het centraal station komt er. We maken plannen voor het verbeteren van de looproutes tussen het station en de binnenstad, Energiehuis en binnenstad, Weeskinderendijk en de Spuiboulevard. En we zetten stimuleringscampagnes op ter bevordering van lopen en fietsen.

Toelichting beleidsafwijking
Het uitvoeringsprogramma Fiets 2023-2026 is eind 2022 niet vastgesteld. Dit staat nu gepland voor Q2 2023. De uitvoering hiervan wordt direct daarna gestart.

In 2023 zien we kansen om werk met werk te maken bij verschillende onderhoudsprojecten. Vanuit de onderhoudsbudgetten was onvoldoende budget om betere fietsvoorzieningen aan te leggen. Daarom dragen we vanuit het fietsuitvoeringsprogramma 2020 – 2022 bij aan de aanpassing van de Reeweg oost, Planetenlaan en aansluiting Noorderhoofd.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01